دانشجو یا فارغ التحصیل چه رشته ای هستید؟
(90.41%) 132
مهندسی مواد
(2.739%) 4
مهندسی مکانیک
(0.684%) 1
مهندسی جوش
(6.164%) 9
سایر رشته ها

تعداد شرکت کنندگان : 146