دانشجو یا فارغ التحصیل چه رشته ای هستید؟
(89.53%) 154
مهندسی مواد
(2.325%) 4
مهندسی مکانیک
(0.581%) 1
مهندسی جوش
(7.558%) 13
سایر رشته ها

تعداد شرکت کنندگان : 172