دانشجو یا فارغ التحصیل چه رشته ای هستید؟
(90.53%) 153
مهندسی مواد
(2.366%) 4
مهندسی مکانیک
(0.591%) 1
مهندسی جوش
(6.508%) 11
سایر رشته ها

تعداد شرکت کنندگان : 169