دانشجو یا فارغ التحصیل چه رشته ای هستید؟
(90.90%) 140
مهندسی مواد
(2.597%) 4
مهندسی مکانیک
(0.649%) 1
مهندسی جوش
(5.844%) 9
سایر رشته ها

تعداد شرکت کنندگان : 154