دانشجو یا فارغ التحصیل چه رشته ای هستید؟
(90.78%) 138
مهندسی مواد
(2.631%) 4
مهندسی مکانیک
(0.657%) 1
مهندسی جوش
(5.921%) 9
سایر رشته ها

تعداد شرکت کنندگان : 152