قمر مشتری حاوی اقیانوسی از آب مایع در زیر پوسته یخی اش می باشد