نوحه ترکی ای قارداشیم گلمز سنه تای قارداشیم منصوری