آیا می دانید چه تعداد تمدن هوشمند فضایی وجود دارد ؟