اهمیت آشنا شدن با مفاهیم هوش مصنوعی برای دانشجویان