تولید بریکت،دیدگاه های عملیاتی وکیفیت بریکت ایجاد شده