ثروتمندترین افراد جهان در کدام شهرها زندگی می‌کنند؟