برگزاری مراسم ترحیم مداح خوش صدای اردبیلی در تهران