مشکلی در تامین نقدینگی پروژه راه‌آهن اردبیل وجود ندارد