شعر ترکی عاشقانه بسیار پرمعنی و با سوز زیبای عاشقانه