عرق رازیانه یكی از درمان‌های اساسی در كیست تخمدان زنان محسوب می‌شود