آئین "شاخسی، واخسی"؛ جلوه تعزیه حسینی در پایتخت حسینیت