تعطیلی مدارس ۸ شهر اردبیل/تندباد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در راه است