اعمال محدودیت ترافیکی برای تردد خودروهای سنگین در جاده‌های اردبیل