زلزله در جمهوری آذربایجان مناطق مرزی اردبیل را لرزاند