نحوه امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها در دوره کرونا مشخص شد