بارش برف در ۳ گردنه کوهستانی اردبیل/هیچ محوری مسدود نیست