تولید مقالات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی ۵۱ درصد رشد یافت