بارش برف مدارس برخی شهرهای اردبیل را به تعطیلی کشاند