چگونه متوجه شویم فردی مخفیانه کامپیوتر ما را چک کرده است یا خیر؟