حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی از چرخه درمان اردبیل آغاز شد