24 بهمن آغاز ثبت‌نام کنکور/ انتشار لیست رشته‌های صرفا با سوابق تحصیلی