پایان سکوت علی دایی و پاسخ به ابهامات و سوالات پس از جدایی از تیم فوتبال سایپا