نتایج کنکور سراسری بصورت کارنامه ای بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است