دانشگاه پیام نور پذیرای همه داوطلبان،خبری خوش برای غایبان کنکور سراسری