33 طرح بهداشتی و درمانی در استان اردبیل به بهره برداری رسید