دانشگاه محقق اردبیلی مسوول ساماندهی ارتباطات علمی ایران و گرجستان شد