برگزاری مسابقات جهانی اسکی روی چمن در جنگل فندقلو اردبیل