کنار قدم های جابر سوی نینوا رهسپاریم، ستون های این جاده را ما به شوق حرم می شماریم