پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد