تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور تاثیر سوابق تحصیلی محسوب نمی شود