پروازهای اردبیل - وان ترکیه و اردبیل- باکو دایر می شود