توقف نفت صدرنشین مقابل برق/ نساجی برد و به رده دوم رسید