داروی گیاهی «لکسپرم» در جهاد دانشگاهی اردبیل تولید شد