احداث پتروشیمی اردبیل به شرکت ایتالیایی واگذار شده است