جزئیات برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته اعلام شد