تاثیر قطعی و مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ۱۷ شهریور بررسی می شود