تجربی ها بیشترین شرکت کننده در کنکور امسال در استان اردبیل می باشند