چهارمین برتری دایی برابر تارتار در بازی های دوستانه