جدول دور برگشت؛ ذوب آهن رویایی، سبقت پرسپولیس از استقلال